Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs kunnen scholen de middelen die zij ontvangen voor extra ondersteuning effectiever inzetten, waardoor zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen.

Iedere vmbo school heeft een zorgplicht. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school dit volgens de wet organiseren op de eigen school. Lukt dat niet dan wordt de leerling doorverwezen naar een andere reguliere school in de regio of het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Op gebied van leerlingbegeleiding werken scholen voor voortgezet onderwijs in een regio samen met het doel voor alle leerlingen de best passende onderwijsplaats te realiseren. We noemen dit passend onderwijs.

LogoDaartoe hebben scholen een samenwerkingsverband opgericht en de manier van samenwerking beschreven in een ondersteuningsplan. In onze regio is dat het regionaal samenwerkingsverband De Brabantse Wal. Zij maken met elkaar afspraken over onder meer de ondersteuning aan leerlingen. Dit bij voorkeur op de school waar de leerling zich wil inschrijven/ingeschreven staat, maar als dat niet mogelijk is, kan een leerling ook worden geplaatst op een andere school, een bovenschoolse voorziening of in het speciaal onderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Voor plaatsing in het speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband.

Er is door het samenwerkingsverband ook een bovenschoolse voorziening ingericht, waar een leerling tijdelijk geplaatst kan worden: dat is de rebound. Deze rebound is te beschouwen als een verlengstuk van iedere aangesloten school. Een school kan een leerling voor een periode van maximaal dertien weken een aangepast programma laten volgen in één van de reboundlocaties.

Download hier onze Brochure Passend onderwijs.

Meer informatie over de taken, de functie en de rol van het samenwerkingsverband vindt u op de website: http://www.swvbrabantsewal.nl/

Er is ook een algemene website over passend onderwijs, speciaal voor ouders: www.steunpuntpassendonderwijs.nl